การดำเนินการด้านสันติภาพ

> เกี่ยวกับเมืองทาคายามะ > การดำเนินการด้านสันติภาพ

การดำเนินการด้านสันติภาพ

วันสันติภาพของเมืองทาคายาม่า

เมืองทาคายาม่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติเพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกมาเยือน ดังคำขวัญโดยองค์การสหประชาชาติที่ว่า “การท่องเที่ยวคือหนังสือเดินทางสู่สันติภาพ” การส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนกัน จึงมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสันติภาพโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนเป็น “วันสันติภาพโลก” และจากข้อเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการด้านสันติภาพโลก จึงได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ค.ศ.2013 เป็น “วันสันติภาพของเมืองทาคายาม่า”

ความผูกพันต่อสันติภาพ

“Bonds of Peace” Monumentเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของเมืองทาคายาม่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2014 จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ที่ลานหน้าอาคารที่ว่าการของเทศบาลด้วยแนวความคิดพื้นฐานคือ “ความผูกพัน” ซึ่งจะสื่อให้เห็นถึง “การประสานกัน” (ความผูกพันระหว่างคนกับคน) “ความอบอุ่น” (ความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ) และ “การแพร่ขยาย” (ความผูกพันระหว่างเมืองกับเมือง)


ประกาศให้ทาคายาม่าเป็นเมืองแห่งสันติภาพ

เมื่อวันที่ 24 เดือนมีนาคม ค.ศ. 2017 เมืองทาคายาม่าได้ประกาศเป็นเมืองแห่งสันติภาพ โดยชาวเมืองทาคายาม่าได้แสดงเจตนารมณ์ออกไปในและนอกประเทศที่จะสืบสานความสำคัญของสันติภาพให้แก่คนรุ่นต่อไป และจะทำเพื่อให้เกิดสันติภาพโลก เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างอุ่นใจ ไร้ซึ่งสงคราม


วันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2017
ประกาศ

ทาคายาม่าเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ทั้งงานหัตถศิลป์และงานเทศกาล ซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งเทือกเขาฮิดะอันเลื่องชื่อ เราจึงให้ความสาคัญต่อความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่แวดล้อมในฐานะ “เมืองท่องเที่ยวในระดับสากล”
ยิ่งไปกว่านั้น เรายังกาหนดให้วันสันติภาพสากลเป็น “วันสันติภาพของเมืองทาคายาม่า” โดยเรียกร้องให้ทั่วโลกสร้างสันติภาพขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นจากภูมิภาคฮิดะทาคายาม่า (Hida Takayama)
แต่ในความเป็นจริง ทุกแห่งทั่วโลกล้วนต้องเผชิญต่อความขัดแย้ง -การก่อการร้าย -ความอดยากและการคุกคามจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์เรื่อยมา
เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในสักวันหนึ่งคนในโลกใบนี้จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและสันติสุขจะบังเกิดขึ้นจริง
เราจะเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาและส่งต่อไปยังอนาคต
ทั้งความน่ากลัว ความโง่เขลา และความทุกข์ยากจากสงครามและอาวุธนิวเคลียร์ ตลอดจนความสาคัญของชีวิต
เราจะรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ วัฒนธรรมประเพณีอันน่าภาคภูมิใจ และสายสัมพันธ์อันดีของผู้คนไว้
เราจะให้ความสาคัญต่อ
ความเข้าใจและการเคารพในวัฒนธรรมอันหลากหลาย
พวกเราชาวเมืองทาคายาม่าขอประกาศให้เมืองทาคายาม่าแห่งนี้เป็นเมืองแห่งสันติภาพตราบนานเท่านาน

Download (PDF)


ความเป็นมาของการดำเนินการ