การดำเนินการด้านสันติภาพ

> เกี่ยวกับเมืองทาคายามะ > การดำเนินการด้านสันติภาพ

การดำเนินการด้านสันติภาพ

วันสันติภาพของเมืองทาคายาม่า

เมืองทาคายาม่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติเพราะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากทั่วโลกมาเยือน ดังคำขวัญโดยองค์การสหประชาชาติที่ว่า “การท่องเที่ยวคือหนังสือเดินทางสู่สันติภาพ” การส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนกัน จึงมีบทบาทที่สำคัญในการสร้างสันติภาพโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนเป็น “วันสันติภาพโลก” และจากข้อเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินการด้านสันติภาพโลก จึงได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ค.ศ.2013 เป็น “วันสันติภาพของเมืองทาคายาม่า”

ความผูกพันต่อสันติภาพ

“Bonds of Peace” Monumentเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพของเมืองทาคายาม่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2014 จึงได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ที่ลานหน้าอาคารที่ว่าการของเทศบาลด้วยแนวความคิดพื้นฐานคือ “ความผูกพัน” ซึ่งจะสื่อให้เห็นถึง “การประสานกัน” (ความผูกพันระหว่างคนกับคน) “ความอบอุ่น” (ความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติ) และ “การแพร่ขยาย” (ความผูกพันระหว่างเมืองกับเมือง)


ความเป็นมาของการดำเนินการ